امروز:

10 آذر 1402 10:51 ق.ظ

اولین کنفرانس ملی تحقیقات پیشرفته در مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان

سمت

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ریاست کنفرانسدکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

مدیرعامل شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان

دبیر کمیته علمی و داوریدکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

مدیریت عامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

موسس و مدیر استارتآپ ایتوک

استاد مدعو دانشگاه های مازندران

مدیر تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها

دبیر کمیته اجرایی 

 

 

دبیر شورای سیاستگذاریدکتر ملیکا ملک آرا

پسا دکتری مدیریت، تهران

پژوهشگر و مشاور سازمانی